Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Translatorion Martyna Szczepaniak-Woźnikowska (dalej: „Translatorion”, „Biuro”, „Biuro Tłumaczeń”, „my” i pokrewne formy gramatyczne) traktuje poważnie ochronę danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania do Biura.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Niniejsza Polityka określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych Klientów i potencjalnych Klientów i Użytkowników naszej strony internetowej: https://translatorion.com, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Translatorion Martyna Szczepaniak-Woźnikowska.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:

Translatorion Martyna Szczepaniak-Woźnikowska

ul. Ludwika Brożka 10/7

43-400 Cieszyn

adres e-mail: biuro@translatorion.com

 

Podmiot przetwarzający dane

Gdy świadczymy usługi wymagające powierzenia nam danych osobowych, których administratorem jest Klient (np. tłumaczenie dokumentów zawierających dane osobowe), pełnimy wtedy funkcję Podmiotu przetwarzającego dane osobowe w rozumieniu RODO i działamy w oparciu o wytyczne Klienta, będącego administratorem danych. Przetwarzanie takich danych odbywa się wówczas na podstawie umowy powierzenia zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

W celu zawarcia umowy powierzenia Klient informuje Biuro o powierzeniu takich danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo

Poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do wypracowanego w Translatorion systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących poufnych danych osobowych, wypracowanej i wdrożonej polityki i procedur dotyczących ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

 

Zbieranie danych osobowych

Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników strony w poniższych sytuacjach:

 • Zamówienie naszych usług (w tym przez naszą stronę internetową, telefon i e-mail),
 • Odwiedziny naszej strony internetowej (pliki cookie),
 • Kontakt z nami w ramach przesyłania zapytań, komentarzy lub reklamacji,
 • Przekazywanie danych kontaktowych (wizytówki itp.) w innych sytuacjach, np. w ramach kontaktu osobistego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może jednak być niezbędne do świadczenia dalszych usług przez Biuro lub uzyskania odpowiedzi.

W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące przepisy prawa możemy również zbierać dane osobowe ze źródeł publicznie dostępnych, np. oficjalnych stron internetowych.

 

Zbierane dane osobowe

W zależności od świadczonych usług zbierane przez nas dane mogą obejmować poniższe rodzaje:

 • Imię, nazwisko, adres i pozostałe dane kontaktowe,
 • PESEL, NIP,
 • Nr rachunku bankowego,
 • Służbowe dane kontaktowe pracowników Klienta,
 • Inne przekazywane dane przez Klienta,
 • Dane zawarte w plikach cookie (zobacz. Polityka plików cookie).

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Biuro do następujących celów:

 • Świadczenia usług,
 • Zawarcia umowy,
 • Kontaktów roboczych,
 • Udokumentowania współpracy,
 • Przeprowadzania analiz,
 • Administrowania naszą stroną,
 • Spełniania obowiązków prawnych, w tym też do celów podatkowych i księgowych,
 • Udzielania informacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wspólnego uzasadnionego interesu lub dobrowolnej udzielonej zgody. W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody.

Przetwarzanie danych służy do:

 • Obsługi zapytania,
 • Zawarcia umowy,
 • Realizacji usługi,
 • Zachowania prawnie uzasadnionego interesu,
 • Spełnienia obowiązku prawnego.

 

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Biura w zależności od celu przetwarzania danych i zależą od poniższych kryteriów:

 • Okresu niezbędnego do realizacji usług i obsługi Klienta,
 • Przepisów prawa wymagających przetwarzania przez określony czas (np. przepisy podatkowe),
 • Okresu niezbędnego do ochrony interesów Biura,
 • Okresu udzielenia zgody.

 

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku w umowach z podmiotami, którym dane przekazujemy, przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Nie przekazujemy danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych.

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych, księgowe lub usługi IT,
 • Dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze, a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych,
 • Osobom posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych: pracownikom i dostawcom usług,
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres trwania łączącego nas z Klientem stosunku prawnego albo – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, do czasu cofnięcia przez Klienta takiej zgody. Dłuższy okres przetwarzania powierzonych nam danych może również wynikać z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, np. przepisy ustawy o rachunkowości ustanawiające czas przechowywania danych księgowych.

 

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Wszelką korespondencję związaną z realizacją praw osób, których dane dotyczą, prosimy wykonywać przez wysłanie korespondencji papierowej lub e-maila na adres Biura.

 

Zmiana danych osobowych

Aktualizację przekazanych nam danych osobowych można wykonać poprzez wysłanie informacji na adres korespondencyjny lub e-mailem na adres: biuro@translatorion.com.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo wycofania zgody:

w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody masz prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe w oparciu o inne podstawy prawne. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania na adres korespondencyjny lub e-mailem na adres: biuro@translatorion.com.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii i sprostowania, gdy są nieprawidłowe lub nieaktualne.

Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać korespondencję papierową na nasz adres lub e-mail na adres: biuro@translatorion.com.

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres korespondencyjny lub e-mailem na adres: biuro@translatorion.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać pod adresem www.uodo.gov.pl.